quynhtrangg1804 (34)


Chuyên thuốc nhuộm tóc US, UK
✅ ”𝙇𝙞𝙛𝙚 𝙞𝙨 𝙩𝙤𝙤 𝙨𝙝𝙤𝙧𝙩 𝙩𝙤 𝙝𝙖𝙫𝙚 𝙗𝙤𝙧𝙞𝙣𝙜 𝙝𝙖𝙞𝙧”
Thuốc nhuộm Punky Colour, Arctic Fox, Lunar Tides, La Riche Directions,...
Imess/Call: 0987822998 ( Chang )
Instagram: Rebel.prettyhair
34 sản phẩm